Đi bầu ở đâu?

Tôi cần mang theo loại căn cước nào?

Tôi có thể đi bầu khi nào?

Tôi có thể bầu qua thư không?

MỚI! Theo dõi đơn đăng ký Bỏ phiếu qua Thư và Bỏ phiếu qua Thư trực tuyến trong suốt quá trình bầu cử

NHỮNG ĐIỀU CỬ TRI NÊN BIẾT

NOTE: Những thay đổi mới nhất về Luật Bầu cử tại Texas sẽ có hiệu lực ngày 2 tháng 12, năm 2021. Những thay đổi này không áp dụng cho cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 năm 2021

CẦN THẺ CĂN CƯỚC CÓ HÌNH ĐỂ BẦU TRỰC TIẾP TRONG TẤT CẢ CÁC CUỘC BẦU CỬ Ở TEXAS

Những người trực tiếp đến bầu, cho dù là bầu sớm hoặc vào đúng Ngày Bầu Cử, sẽ phải xuất trình thẻ căn cước có hình hoặc một giấy nhận dạng thay thế khác được pháp luật cho phép. Vui lòng xem trang 2 bản Hướng Dẫn Cử Tri này để biết thêm thông tin. Cử tri bầu qua thư thì không cần ID có hình. Tim hiểu thêm ở đây.

QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐI BẦU TRONG BẤT CỨ ĐỊA ĐIỂM BẦU CỬ NÀO TRONG QUẬN HARRIS

Chọn địa điểm nào thuận lợi cho quý vị - quý vị không cần phải đi bầu tại đơn vị bầu cử của mình nữa – hãy gọi điện thoại số 713-755-6965 hoặc vào link sau https://www.harrisvotes.com/waittimes để tìm địa điểm bầu cử gần chỗ quý vị nhất và có thể bầu nhanh nhất! Bonus? Dùng link này quý vị sẽ thấy được địa điểm đầu phiếu nào có thời gian chờ đợi ngắn nhất

MỚI! QUẬN HARRIS CÓ MÁY BẦU CỬ MỚI

Hệ thống máy bầu cử VerityDuo sẽ được sử dụng trong kỳ bầu cử này. Sử dụng VerityDuo là một tiến trình 2-bước. Bước 1: Bỏ phiếu trên màn hình cảm ứng của VerityDuo và in lá phiếu ra để xác nhận. Bước 2: Đem bản in của lá phiếu tới máy VerityScan để lưu trữ và bỏ phiếu.

LÁ PHIẾU CỦA BẠN CÓ THỂ GHI QUẬN BẦU CỬ MỚI!

Các cuộc bầu cử in Trong lá phiếu có thể trông khác Trong kỳ bầu cử năm nay. Tái phân ranh các đơn vị bầu cử do Thống kê 2020 có thể chỉ định bạn vào các Quận mới của Quốc hội và Lập pháp. Bấm vào đây để xem trước lá phiếu cụ thể của bạn.

BẦU CỬ QUA THƯ

Cử tri có thể bỏ phiếu qua thư nếu họ từ 65 tuổi trở lên, nếu họ vắng mặt tại Quận Harris trong thời gian Bầu Sớm và vào đúng Ngày Bầu Cử, nếu họ bị ốm hoặc khuyết tật hoặc nếu họ bị giam trong tù nhưng vẫn đủ điều kiện bầu cử.

Có thể yêu cầu phiếu bầu qua thư bằng cách truy cập harrisvotes.comNhận thông tin chi tiết về yêu cầu và gửi lại Phiếu bầu qua Thư (vote by mail) tại đây.

THÔNG TIN CHO CỬ TRI CÓ TÌNH TRẠNG ĐẶC BIỆT

Sinh viên đại học xa nhà?  Đang sinh sống tại nước ngoài, phục vụ trong quân đội hay là người phối ngẫu/con cái của quân nhân?? Không có địa chỉ nơi cư trú chính thức? Đã bị tù và nay “mãn án”? Bạn có quyền đi bầu! Recently moved within Texas or Harris County?

BẦU CỬ LÀ QUYỀN LỢI CỦA QUÝ VỊ

Nếu gặp trở ngại tại điểm bỏ phiếu, thì quý vị lúc nào cũng có thể xin Bỏ Phiếu Tạm. Quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng Chánh Lục Sự Quận theo số 713-755-6965, Trưởng Ban Bầu Cử Tiểu Bang Texas theo số 1-800-252-8683, hoặc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ theo số 1-800-253-3931, Hoặc qua Đường dây nóng Bảo vệ Bầu cử tại số 888-API-VOTE (888-274-8683) nếu quý vị tin rằng quyền bầu cử của mình bị tước đoạt hoặc cản trở bất hợp pháp

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào, hãy gọi:

  • 866-OUR-VOTE (866-687-8683) English
  • 888-Ve-Y-Vota (839-8682) Spanish
  • 888-API-VOTE (888-274-8683) English, Mandarin, Cantonese, Korean, Vietnamese, Bengali, Urdu, Hindi, and Tagalog
  • 844-YALLA-US (844-925-5287) Arabic
  • 301-818-VOTE (301-818-8683) American Sign Language (video call)
  • 888-796-VOTE Disability Rights Texas